Правоохоронні органи: проблеми визначення

Автор(и)

Ключові слова:

правоохоронна функція, захист прав та свобод, правоохоронні органи, правоохоронна діяльність, система правоохоронних органів

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення правоохоронних органів в умовах державно-правової реформи. Аналізується законодавство та наукова думка щодо розуміння та визначення місця і ролі правоохоронних органів у механізмі держави. Пропонується законодавчо закріпити визначення поняття правоохоронних органів, прийняти закон «Про правоохоронну діяльність», в якому законодавчо визначити систему правоохоронних органів України, виходячи зі змісту правоохоронної діяльності та головних ознак правоохоронних органів.

Біографія автора

Наталія Марущак , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін

Посилання

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% (дата звернення — 20.10.2021).

Гаруст Ю. В., Мельник В. І. Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2019. 256 с.

Дудченко О. Сутність правоохоронної системи. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 144-149.

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності: навч. посібник / Кол. авт.; за ред. д.ю.н., доц. В.О. Боняк. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 224 с.

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення — 20.10.2021).

Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення — 20.10.2021).

Загальна теорія держави і права : підруч. / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Рогачова та ін.; за ред. В. М. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина]. Харків : Право, 2002. 584 с.

Михайленко А. Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан : науч.-практ. издание. К. : Юрінком Інтер, 1999. 448с.

Лихова С. Про визначення поняття «правоохоронні органи». Радянське право. 1984. № 11. С. 74–76.

Молдован В. В. Правоохоронні органи. Курс лекцій: навч. посіб. К. : Юмана, 1998. 160 с.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Проблемы общей теории права и государства: учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 2-е изд., пересмотр. М. : Норма, 2014. 816 с.

Рикёр П. История и истина. СПб. : Алетейя, 2002. 400 с.

Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Онопенко. К., 2005. 16 с.

Бондаренко І. В. Органи внутрішніх справ в системах правоохоронних органів України, Російської Федерації та інших зарубіжних країн: теоретичні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Бондаренко. К., 2004. 24 с.

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / В. Т. Білоус [та ін.] ; відп. ред. В. Т. Маляренко. К. : Юрінком Інтер, 2004. 375 с.

Россоха С. В. Правоохоронні органи державни в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Харків, 2016. 20 с.

Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01). Київ, 2007. 22 с.

Хамула П. І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади: дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01); Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 235 с.

Нагорна В.В. Щодо проблеми визначення поняття «правоохоронні органи» у правовій науці та законодавстві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, В. В. Пашутін, Б. В. Бабін та ін.]. К. : Знання, 2007. 286 с.

Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К. : НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. К., 2005. 23 с.

Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи). Право України. 2012. № 11-12. С. 233-240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

Марущак , Н. (2023). Правоохоронні органи: проблеми визначення. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики, (1 (7), 7–12. вилучено із http://aplsp.stu.cn.ua/article/view/277527

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО